1. Toepassingsgebied

1.1​ Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Damatech vertegenwoordigd door Wesley Vangeel, met zetel gevestigd te B-2470 Retie Kelderbeemd 8, met ondernemingsnr. BE0726.961.550 (hierna verder ‘Damatech’ genoemd) en de klant betreffende​ de advisering en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.​


1.2​ De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen​ wordt door Damatech expliciet van de hand gewezen.​


1.3​ Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk​ aan de klant zijn bevestigd.​


1.4​ Deze voorwaarden zijn op de website www.damatech.be/algemene-voorwaarden.html te bekijken.


1.5​ Damatech behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


2. Offerte en Prijzen

2.1​ Alle offertes en prijsindicaties van Damatech  in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en​ onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.​


2.2​ Alle aanbiedingen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in​ de door Damatech verstrekte gegevens zijn toelaatbaar. Damatech behoudt zich echter​ uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen​ aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische​ vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.​


2.3​ Bij alle prijzen wordt de BTW afzonderlijk aangegeven, tenzij anders vermeld.​


2.4 Dienstprestaties (installatie, herstellingen, interventies ter plaatse …) worden, behoudens anders afgesproken, in regie uitgevoerd aan het geldend uurtarief, en omvatten tevens de verplaatsingstijd (heen en terug) naar de medecontractant.

De medecontractant welke bij Damatech goederen aankoopt, aanvaardt de gebruikelijke marges welke worden gehanteerd en is in kennis van het feit dat de marges variëren naar type, aard, merk, etc. van het materiaal en de marges zijn inbegrepen in de prijs.

De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn netto, berekend op basis van de tarieven geldend op datum van de overeenkomst en steeds exclusief heffingen, belastingen, transport en gelijksoortige  aanverwante kosten.


2.5 Iedere prijsverhoging door derde-leveranciers voor de leveringsdatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst.


2.6 Damatech houdt zich het recht voor om op elk ogenblik haar aanbod/offerte te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard en behoudens het geval dat Damatech een termijn heeft aangegeven gedurende dewelke haar aanbod zoals aangeduid in de offerte geldt.


2.7 De inlichtingen vervat in catalogi, prospectussen en prijslijsten zijn zuiver indicatief en kunnen geen verbintenis lastens Damatech teweegbrengen.


3. Uitvoering en Levering


3.1​ Wanneer de klant de offerte aanvaard dient die dit schriftelijk te bevestigen. De aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke bevestiging. Na onze bevestiging wordt de klant gevraagd een voorschot van 50% van de totaalsom te betalen, tenzij anders werd bedongen. De werken starten pas na het betalen van het voorschot.


3.2 De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter.


3.3 In geen geval zal de medecontractant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens een redelijke overschrijding van de aangegeven termijnen en/of publicatiedata.


3.4 Ingeval de medecontractant weigert de door hem bestelde goederen en /of werken af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastens de medecontractant en zal de medecontractant een som moeten betalen gelijk aan 40% van het in het contract overeengekomen bedrag en/of saldobedrag, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.


3.5 Damatech behoudt haar het recht voor om materiaal dat door haar aan de medecontractant in bewaring werd gegeven en beschadigd teruggegeven wordt, aan de medecontractant aan te rekenen tegen de prijs van de nieuwwaarde van het materiaal. De medecontractant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van welke aard ook, veroorzaakt door of aangebracht aan dit materiaal, zelfs door een vreemde oorzaak of overmacht.
 

4. Betalingstermijn - protest


4.1 De betaling van de door Damatech geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen​ na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.​


4.2 Indien de klant niet tijdig betaald, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling​ in verzuim te zijn. Niettemin zendt Damatech één betalingsherinnering, waarin op het​ verzuim gewezen wordt.


4.3 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Damatech rente in rekening brengen vanaf​ het verstrijken van de betalingstermijn.​
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige​ betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij​ over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte​ van een maand als een hele maand geldt.

Verder is Damatech bij deze gerechtigd het​ door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten,​ die van advocaten, deurwaarders, interne kosten enz. daaronder begrepen.

Worden deze kosten​ niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten,​ voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum​ van € 100,00.​


4.4​ Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde​ rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open​ staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.​


4.5 Klachten over deugdelijke of onvolledige werkzaamheden dienen door de klant binnen 5 dagen,​ bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Damatech.


4.6 De klant is niet gerechtigd om op grond van klachten de betaling op te schorten.

 

5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 Damatech behoudt het eigendom van alle door haar geleverde goederen en materialen tot op​ het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Damatech aan de klant geleverde​ of nog te leveren goederen en materialen, evenals van eventuele vorderingen voor door​ Damatech ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen en materialen​ verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Damatech van de​ klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de​ tussen Damatech en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten,​ rente en boeten.

 

6. Verplichtingen van de ondernemer en de klant


6.1​ Damatech zal het werk deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren met in​ acht name van geldende voorschriften.​


6.2​ Damatech is verplicht de klant te wijzen op:​

- Onjuistheden in de door de klant verlangde constructie of uitvoering​.

- Kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk moet worden verricht​.

- Ongeschiktheid van materialen die door de klant worden verstrekt.


6.3 De klant stelt Damatech in de gelegenheid het werk uit te voeren.​


6.4 De klant zorgt voor het verkrijgen van eventuele goedkeuringen en vergunningen.​


6.5 De klant voorkomt dat andere werkzaamheden door derden de uitvoering van het werk van​
Damatech zullen vertragen.​


6.6 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt​ in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten te​ vergoeden.​


6.7 De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:​
- Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden​.
- Onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijze​.
- Gebreken aan (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht.​
- Gebreken aan door de klant ter beschikking gestelde materialen.


6.8 Bewaargeving: Alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat Damatech op enigerlei wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij.

 

7. Eventuele garanties – aansprakelijkheden – overmacht


7.1 Met betrekking tot producten van derden is Damatech tot geen verdere garantie gehouden​
dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan​ de eindgebruiker verleent.​


7.2 Damatech garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode​ van één jaar kostenloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband​ houdt met het verrichte werk.

Het voorgaande laat onverlet dat Damatech ook na de​ genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van​ de wet.


7.3 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Damatech in deze voorwaarden de aansprakelijkheid​ niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Damatech niet aansprakelijk zijn, behoudens​ schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Damatech.


7.4 Damatech stelt zich niet aansprakelijk voor problemen bij eventuele onbereikbaarheid van​ een website en e-mail faciliteiten en daaruit voortvloeiende belemmeringen bij de uitvoering van​ de adviezen.​


7.5 Damatech is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


7.6 De klant vrijwaart Damatech te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.​


7.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor​ medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Damatech ter uitvoering van de​ overeenkomst worden gebruikt.


7.8 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem​
niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te​ (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

8. Schuldvergelijking


8.1 Onder voorbehoud van andere wettelijke bepalingen, kan Damatech op elk ogenblik, zelfs na het ontstaan van een situatie van samenloop, wat ook de oorzaak ervan is, alsook van een samenloop als gevolg van het faillissement van de medecontractant, overgaan tot de compensatie van schuldvorderingen en schulden die wederzijds tussen haar en de medecontractant bestaan. Deze compensatie kan gebeuren ongeacht de vorm of het voorwerp van de schuldvorderingen en de schulden, ongeacht de rekenmunt en ongeacht het opeisbaar of niet opeisbaar karakter van de wederzijdse schuldvorderingen en schulden.

Zij kan zelfs gebeuren wanneer de klant niet de enige titularis van de schuldvordering en/of de schuld is. Indien er meerdere wederzijdse schuldvorderingen en schulden bestaan, zal de compensatie vooreerst gebeuren op de kosten, daarna op de nalatigheidsinteresten en ten slotte op de hoofdsom.

 

9. Eigendomsrechten


9.1 Alle projecten, technische of andere gegevens, elektronisch opgemaakte bestanden, modellen, tekeningen en grafische ontwerpen betreffende goederen en / of werken die geleverd werden of vermeld in een aanbod aan de medecontractant blijven uitsluitende eigendom van Damatech en mogen niet nagebootst of overgedragen worden aan een derde.


9.2 Damatech is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke gegevens van de aan Damatech ter beschikking gestelde plannen, bestanden, tekeningen, grafische ontwerpen, modellen, tekst, beeld, foto enz. welke verkregen werden van de medecontractant. Dit impliceert dat bij gelijk welk probleem de medecontractant erkent alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en hij Damatech vrijwaart t.o.v. elke mogelijke vordering van derden.

 

10. Opzeg


10.1 Damatech en de medecontractant kunnen steeds onmiddellijk een einde stellen aan de overeenkomst in geval van overlijden van de medecontractant en de niet-uitvoering van een verbintenis (zoals de niet-betaling van facturen of enige andere zwaarwichtige contractuele fout), zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en dit bij een ter post aangetekende brief, met onmiddellijke uitwerking, waarbij de reden van deze onmiddellijke beëindiging in voornoemd schrijven wordt vermeld.

 

11. Bevoegde Rechtbank – toepasselijk recht


11.1 De klant kan klachten schriftelijk doorgeven aan Damatech, waarna binnen 14 dagen​
een voorstel tot afhandeling van de klacht wordt gedaan.​


11.2 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen​ aan Belgisch recht.​


11.3 Indien Belgisch recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden​voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

 

Algemene voorwaarden